czwartek 26 maja 2022 Filipa, Pauliny, Eweliny
Rozmiar tekstu: A A A

Nowy projekt wspierający seniorów i osoby niepełnosprawne

Dnia 14 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach, na zaproszenie Pani Starosty Janiny Kwiecień, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Partnerów projektu pn.: „Rozwój usług społecznych na terenie Powiatu Kartuskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej: 6 Integracja, Działania: 6.2 Usługi społeczne, Poddziałania: 6.2.1 Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT, poświęcone aspektom związanym z jego wdrażaniem.

                Umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu została zawarta z Instytucją Zarządzająca RPO WP na lata 2014-2020 dnia 21 lutego 2017 r. Wartość projektu wynosi 1 086 398,82 zł, z czego wysokość dofinansowania stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych. Realizacja projektu planowana jest do końca października 2018 roku.

                Powyższa umowa jest efektem zawiązania współpracy Powiatu Kartuskiego z pięcioma Gminami z terenu powiatu: Gminą Kartuzy, Gminą Żukowo, Gminą Somonino, Gminą Przodkowo oraz Gminą Chmielno, które obok instytucji pozarządowych takich jak: Spółdzielnia Socjalna „Bezpieczni podopieczni” z siedzibą w Żukowie oraz Stowarzyszenie „Razem jesteśmy” z siedzibą w Sianowie, stanowią jednocześnie partnerów projektu, których liderem jest Powiat Kartuski.

Grupą docelową projektu są osoby starsze, niepełnosprawne, w tym niesamodzielne oraz ich najbliższe otoczenie - rodzina i opiekunowie.

Celem projektu jest objęcie wsparciem osób niesamodzielnych, podniesienie jakości (standaryzacji) usług społecznych na terenie powiatu kartuskiego, aktywizacja opiekunów faktycznych tych osób oraz zaangażowanie całej rodziny w proces opieki nad osoba zależną.

Projekt zakłada utworzenie Banku Usług Społecznych koordynowanego przez Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu. W ramach Banku utworzona będzie baza danych organizacji NGO, OPS oraz pozostałych instytucji z terenu powiatu kartuskiego, która dostępna będzie na  stronie internetowej specjalnie utworzonej na potrzeby zadania. Funkcjonowanie Banku umożliwi zwiększenie dostępności do świadczonych usług społecznych na terenie powiatu oraz skorzystania z wolontariatu w zakresie usług opiekuńczych.

Następnie w ramach projektu zostanie utworzy Klub Aktywności w Sianowie. Do głównych zadań Klubu należy udzielenie  wsparcia poprzez opiekę dzienną osób niesamodzielnych, mając na celu poprawę  jakości życia, umiejętnie spędzanie czasu wolnego, wspieranie idei uczestnika, aktywizowanie działań obywatelskich, upowszechnianie edukacji prozdrowotnej, rozwój i wspieranie aktywności fizycznej.  Do zadania zostaną włączeniu również Wolontariusze, tj. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu kartuskiego. Ze wsparcia w Klubie Aktywności korzystać mogą mieszkańcy Gmin: Chmielno, Kartuzy oraz Somonino.

Drugi Klub Aktywności powstanie w Małkowie na terenie gminy Żukowo. Do głównych zadań Klubu należy udzielenie wsparcia poprzez opiekę dzienną osób niesamodzielnych, mając na celu poprawę jakości życia, umiejętne spędzanie czasu wolnego, wspieranie idei uczestnika, aktywizacja działań obywatelskich, upowszechnienie edukacji prozdrowotnej, rozwój i wspieranie aktywności fizycznej. Ze wsparcia Klubu korzystać mogą mieszkańcy Gminy: Żukowo oraz Przodkowo.

Usługi opiekuńcze to kolejne działanie w ramach projektu. Usługa będzie świadczona w miejscu zamieszkania osób zależnych. Zgodnie z zapotrzebowaniem dla poszczególnych Partnerów mobilne usługi opiekuńcze świadczone będą przez wykwalifikowanych opiekunów bezpośrednio w domu  osoby potrzebującej. Opieka ta będzie polegać na pomocy w czynnościach codziennych, wyjazdach do lekarza, na badania, pomocy w przygotowaniu posiłków, robieniu zakupów, odpowiednim wydawaniu leków. Beneficjenci usług mobilnych otrzymają również indywidualne wsparcie psychologa oraz mobilne usługi rehabilitacyjne.

W ramach następnego zadania zostanie zakupionych 40 urządzeń do teleopieki I generacji, dla osób, które na co dzień są w domu samotne, pozbawione opieki. System ten pozwala na szybkie wezwanie pomocy w sytuacji kryzysowej, niezależnie od jego rodzaju przez całą dobę, dzięki nadajnikowi-przyciskowi alarmowemu, w który zostanie wyposażona dana osoba, np. w formie opaski lub zawieszki na szyi. W system teleopieki zostaną włączone osoby z najbliższego otoczenia, nie tylko rodzina ale również sąsiedzi osób zależnych, którzy w ramach wolontariatu będą mogli świadczyć wsparcie.

Realizatorem projektu jest Wydział Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Wydział ten znajduje się na ul. 11 Listopada 3 w Kartuzach. Kontakt bezpośredni z Wydziałem 58 686 55 36, wew. 104, e-mail: akulesza@kartuskipowiat.pl

Z a ł ą c z n i k i
Sonda
Czy informacje zawarte na tej stronie są dla Ciebie przydatne?Copyright © MBS Systems 2010r. Wszelkie prawa zastrzeżone.