czwartek 26 maja 2022 Filipa, Pauliny, Eweliny
Rozmiar tekstu: A A A

Jakość Edukacji Zawodowej

PROJEKT

pn.:„Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez system wsparcia uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego”

 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 

na lata 2014-2020

 Osi Priorytetowej 3 Edukacja

 Działania 3.3 Edukacja Zawodowa

Poddziałania 3.3.1 Jakość Edukacji Zawodowej

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:

4 105 201,00 PLN

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

3 694 680,90 PLN

z czego środki z Europejskiego Funduszu Społecznego wynoszą:

3 489 420,85 PLN

 

OKRES REALIZACJI:

01.12.2016 r. – 29.01.2021 r.

 

Celem projektu

jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół w powiecie kartuskim

 

Cele szczegółowe:

zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych  na odniesienie sukcesów na rynku pracy

dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów dynamicznie zmieniającego się rynku pracy

zwiększenie i usystematyzowanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami oraz szkołami wyższymi

wzmocnienie atrakcyjności oferty szkół zawodowych

 

Grupa docelowa

uczniowie i nauczyciele ponadgimnazjalnych szkół zawodowych:

Zespołu Szkół Technicznych im. Floriana Ceynowy w Kartuzach

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie

 

Branże kluczowe

dla subregionalnego i regionalnego rynku pracy objęte projektem:

Transport, logistyka i motoryzacja:

technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali, technik spedytor, technik transportu kolejowego, kierowca-mechanik

Budownictwo:

technik budownictwa, technik elektryk, technik urządzeń i systemów eneregetyki odnawialnej, elektryk, ślusarz, murarz-tynkarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, kamieniarz

Energetyka i Ekoenergetyka:

technik elektryk, technik energetyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, elektromechanik, elektryk

 

Działania

skierowane na rozwój kompetencji zawodowych uczniów (umiejętności i kwalifikacji):

  •   staże i praktyki zawodowe realizowane u pracodawców wykraczające poza podstawę programową,
  •   specjalistyczne kursy zawodowe,
  •   zajęcia z języka angielskiego branżowego,
  •   doradztwo edukacyjno-zawodowe;

Link do Regulaminu realizacji staży i praktyk zawodowych uczniów u pracodawców: http://spow.kartuzy.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=297199

skierowane na doskonalenie zawodowe nauczycieli kształcenia zawodowego (kwalifikacji i kompetencji):

  •   staże realizowane u pracodawców,
  •   studia podyplomowe,
  •   kursy lub szkolenia doskonalące.

Link do Regulaminu realizacji staży zawodowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego: http://spow.kartuzy.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=303080

Powiatowy System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

koordynowanie i monitorowanie działań związanych z funkcjonowaniem sieci doradztwa zawodowego w  powiecie kartuskim, jego rozwoju,  przez specjalistę zewnętrznego - Powiatowego Konsultanta Doradztwa Zawodowego, w perspektywie regionalnego (wojewódzkiego) systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także udzielanie wsparcia szkołom w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

Projekt jest zintegrowany z projektem realizowanym w ramach Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe
RPO WP na lata 2014-2020 pn.:

„Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Projekt jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia strategicznego pn.: „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy”, stanowiącego element „Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej”, Aktywni Pomorzanie.

Sonda
Czy informacje zawarte na tej stronie są dla Ciebie przydatne?Copyright © MBS Systems 2010r. Wszelkie prawa zastrzeżone.