piątek 12 sierpnia 2022 Klary, Lecha, Hilarii
Rozmiar tekstu: A A A

Strategia Rozwoju Ekonomii Społecznej

 

Dlaczego Strategia Rozwoju Ekonomii Społecznej? 

            Aby wyjaśnić dlaczego Samorząd Powiatu Kartuskiego wybrał wzmocnienie udziału obywateli w kreowaniu i wdrażaniu polityki publicznej w obszarze zatrudnienia w zakresie ekonomii społecznej, należałoby się pokusić wyjaśnieniem czym jest w ogóle pojęcie ekonomii społecznej.

             Ekonomia społeczna to jeden ze sposób określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Jest również określana jako gospodarka społeczna, a także przedsiębiorczość społeczna. Za ekonomię społeczną uznaje się działalność o celach głównie społecznych, której zyski są reinwestowane w te cele lub we wspólnotę, a nie w celu maksymalizacji dochodu lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli.

            Podmiotem ekonomii społecznej jest spółdzielnia socjalna, której przedmiotem działalności jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków w celach społecznej i zawodowej reintegracji jej członków. Oznacza to,że podmiot ten musi prowadzić działalność gospodarczą, ale zysk osiągany z tej działalności nie jest celem samym w sobie, a środkiem do realizacji celów statutowych. Spółdzielnia może też prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną. Może ona być założona przez osoby należące do grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przez osoby prawne – organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne. Innymi podmiotami ekonomii społecznej są: fundacje i stowarzyszenia, centra integracji społecznej (ich celem jest reintegracja społeczno-zawodowa), zakłady aktywności zawodowej (działają w celu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych), spółdzielnie pracy, spółdzielnie osób prawnychi spółki non profit.

Dlaczego Powiat Kartuski wybrał rozwój ekonomii społecznej? 

Samorząd Powiatu Kartuskiego wybrał właśnie rozwój ekonomii społecznej gdyż jest to obszar, w którym drzemie potencjał, a rok 2012 przynosi szereg działań mających na celu wzmocnienie sektora pozarządowego, który miałby rozwijać ekonomię społeczną w naszym regionie.

Jednym z naszych działań jest realizacja projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Lokalny Lider NGO profesjonalizacja działań organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Kartuskiego”, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób ze środowisk wiejskich Powiatu Kartuskiego poprzez wsparcie 20 kobiet i mężczyzn - liderów lokalnych organizacji pozarządowych (NGO) w wieku powyżej 50 lat ukierunkowanych na profesjonalizację działań i rozwój organizacji dzięki systemowi szkoleń i coachingu (praca z trenerm).

Pragniemy także rozpocząć działania związane z powstaniem wiosek tematycznych, czyli miejsc, służących ułatwianiu wchodzenia i powrotu na rynek pracy mieszkańcom wsi. Działalność wsitematycznej rozwija się wokół wspólnie wypracowanego pomysłu na rozwój, dążąc do tego, by stać się quasi firmą, posiadającą rozpoznawalny produkt. Do jego tworzenia wykorzystane mogą być czynniki rozwoju i umiejętności, których ważności
i przydatności wcześniej nie brano pod uwagę.

Powstanie więc Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej, miałoby usystematyzować i wskazać kierunki naszych działań na polu rozwoju zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Chodzi przede wszystkim o wyznaczenie priorytetów i konkretnych działań wykorzystujących istniejącą już bazę i podmioty wspierające organizacje pozarządowe oraz środowiska osób zagrożonych wykluczeniem społecznym czy osób długotrwale bezrobotnych. Koniecznym jest także dokonanie wnikliwej diagnozy tej gałęzi życia społecznego.

 

Ekonomia społeczna to przyszłość

          Podmioty ekonomii społecznej, zaspokajając potrzeby swoich członków lub podopiecznych, często wykonują zadania, z których ani państwo, ani inne podmioty gospodarcze nie wywiązują się w sposób wystarczająco skuteczny.

          W ekonomii społecznej to potrzeby indywidualne i społeczne są zaspokajane jako pierwsze – ponad zyskiem. Celem podmiotów ekonomii społecznej jest pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, tj. bezdomnym, długotrwale bezrobotnym, czy osobom niepełnosprawnym, w powrocie na rynek pracy. Ich celem jest także integracja i rozwój społeczności. Nie działają tylko dla zysku, ale dla ludzi.

 

Sonda
Czy informacje zawarte na tej stronie są dla Ciebie przydatne?Copyright © MBS Systems 2010r. Wszelkie prawa zastrzeżone.