piątek 12 sierpnia 2022 Klary, Lecha, Hilarii
Rozmiar tekstu: A A A

Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

 

 

 


Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w pigułce

Projekt p.t. „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości

szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw

w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach”

 

Kalendarium Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości:

 

 • 16.12.2009r.– Rada Miasta Kościerzyna podjęła uchwałęw sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Kościerzyna do wspólnej realizacji projektu pn. „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości”.
 • 15.01.2010r.– Gmina Miejska Kościerzyna, Gmina Bytów i Gmina Kartuzy zawarły Porozumienie na rzecz partnerstwa dotyczącego wspólnej realizacji projektu pn.„Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości”.
 • 30.08.2011r.– wizyta studyjna przedstawicieli samorządów Kościerzyny, Kartuz i Bytowa     w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni, Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym oraz w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie.
 • 01.12.2011r. – zawarto umowęna sporządzenie„Studium Wykonalności” projektu.
 • 05.12.2011r. – zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji/przebudowy budynku biurowego przy ul. Przemysłowej 3
  w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na uruchomienie Kościerskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
 • 25.01.2012r.– Rada Miasta Kościerzyna podjęła uchwałęw sprawie wspólnej realizacji projektu pt.„Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach”.
 • 02.02.2012r.– Gmina Miejska Kościerzyna, Gmina Bytów, Gmina Miasto Lębork, Powiat Kartuski i Gmina Kartuzy zawarły Porozumienie        w sprawie utworzenia partnerstwa dotyczącego wspólnej realizacji projektu pn. „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach”.Liderem projektu została Gmina Miejska Kościerzyna, natomiast samorządy Bytowa, Lęborka i Powiat Kartuski zostałyPartnerami projektu.
 • 02.02.2012r. – zawarto umowę na sporządzenie projektu wykonawczego wnętrz pomieszczeń i wyposażenia Inkubatorów Przedsiębiorczości zlokalizowanych w Bytowie, Kościerzynie i Lęborku.
 • 29.02.2012r.– Gmina Miejska Kościerzyna w imieniu własnym i Partnerów złożyła w Agencji Rozwoju Pomorza S.A. wniosek     o dofinansowanie projektu pt. „Kaszubski  Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach”, w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój i innowacje             w MŚP, Działanie 1.5. Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych, Poddziałanie 1.5.1. „Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
 • 18.05.2012r. – wniosek o dofinansowanie projektu został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i skierowany do kolejnego etapu oceny – wykonalności i strategicznej.
 • 26.07.2012r.– spotkanie wyjazdowe Zespołu Kierownika Projektu „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości…”, w Inkubatorze „Starter”         w Gdańsku oraz  w Pomorskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości w Gdyni.
 • 09.08.2012r. –spotkanie wyjazdowe Zespołu Kierownika Projektu  w Inkubatorach w Debrznie, Cierzniach i Chojnicach.
 • 13.08.2012r.– wniosek uzyskał pozytywną ocenę wykonalności dokonaną przez Członków Zespołu Ekspertów i został przekazany do oceny strategicznej.
 • 24.08.2012r.– wniosek o dofinansowanie projektu „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości…” uzyskał pozytywną ocenę strategicznąGrupy Strategicznej i został przekazany pod obrady Zarządu Województwa Pomorskiego z rekomendowaną kwotą dofinansowania    12 020 901 PLN.
 • 30.08.2012r.– Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę o wyborze projektu pt.„Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnychprzedsiębiorstw Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” do dofinansowania w pełnej, wnioskowanej kwocie 12 020901 PLN.
 • 05.09.2012r.– wyjazdowe, studyjne spotkanie Zespołu Kierownika Projektu w Inkubatorach Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim, Cierzniach  i Chojnicach. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele samorządów Powiatu Kościerskiego i Kartuskiego.
 • 18.12.2012r. – w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku zawarto Umowę na dofinansowanie projektu.

 

 

 

 

 

Finansowanie projektu w PLN:

 

 

 

Wyszczególnienie

Ogółem wartość projektu

Gmina Bytów

Gmina Miejska Kościerzyna

Gmina Miasto Lębork

Powiat Kartuski

Wartość projektu

20 373 361

4 123 248

8 145 899

3 564 116

4 540 098

Dofinansowanie z UE

12 020 901

2 514 176

4 966 774

1 771 364

2 768 587

Wkład własny

  8 352 460

1 609 072

3 189 125

1 126 291

922 663

 

 

 

 

 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa:     1 Rozwój i innowacje w MŚP

Działanie:                1.5 Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych 

Poddziałanie:          1.5.1 Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych

 

 

Lokalizacja Kaszubskich Inkubatorów Przedsiębiorczości:

 

 • Bytów – budynek po byłej szkole podstawowej przy ul. Podzamcze 34
 • Kościerzyna – budynek przy ul. Przemysłowej 3
 • Lębork – trzecie piętro budynku przy ul. Krzywoustego 55/45
 • Kartuzy – teren Kartuskiego Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Mściwoja II.

 

 

Funkcje Inkubatorów Przedsiębiorczości:

 

W każdym Inkubatorze Przedsiębiorczości znajdą się pomieszczenia
o następujących funkcjach:

 • pomieszczenia do prowadzenia działalności gospodarczej z nowoczesnym wyposażeniem,
  po preferencyjnych stawkach  w tym dla osób niepełnosprawnych,
 • wirtualne biuro (e-sekretariat),
 • biura z elastycznym czasem wynajmu (coworking),
 • sale szkoleniowe i konferencyjne,
 • pomieszczenia na spotkania biznesowe,
 • strefy edukacji przedsiębiorczości, nauk matematyczno-przyrodniczych,  pobudzających pasję odkrywania i zdobywania wiedzy.

 

Pomieszczenia dla firm inkubowanych będą wyposażone w meble biurowe, komputery, zapewniony będzie dostępem do szerokopasmowego internetu.

Inkubatory będą także prowadzić:

 • doradztwo specjalistyczne
 • szkolenia
 • mentoring (wsparcie doświadczonego przedsiębiorcy)
 • networking (wsparcie w nawiązywaniu kontaktów biznesowych)
 • usługi prawne

 

Budynki zaprojektowano w technologii energooszczędnej co zdecydowanie obniży koszty ich przyszłej eksploatacji.

 

Szczegóły dotyczące Inkubatora w Kartuzach:

 W przypadku Powiatu Kartuskiego – Inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie Zespołu Szkół Zawodowych przy ulicy Mściwoja w Kartuzach i polegać będzie na dobudowaniu nowoczesnego        i energooszczędnego budynku do istniejących warsztatów szkolnych. Będzie to dwukondygnacyjny biurowiec w którym zlokalizowane zostaną przede wszystkim biura dla inkubowanych firm oraz sala konferencyjna i szkoleniowa dla 70 os. oraz część gastronomiczna. Budynek będzie w pełni wyposażony w niezbędne meble oraz sprzęty biurowe, które udostępnione zostaną młodym przedsiębiorcom. Wartość inwestycji przypadająca na Powiat Kartuski to ponad 4,5 mln zł, z czego kwota blisko 2,8 mln zł. pochodzić będzie z dofinansowania RPO. Pozostała część stanowić będzie wkład własny pochodzący z budżetu Powiatu.

Idea Inkubatora Przedsiębiorczości polega na wsparciu nowoczesnych i innowacyjnych firm działających na rynku do 3 lat. Pomoc opiera się głównie na preferencyjnych stawkach za wynajem powierzchni biurowych i sprzętu oraz wsparciu merytorycznym dla młodych przedsiębiorców              z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. W Kartuzach przewidziano inkubację 10-ciu firm     (w tym jedna o profilu gastronomicznym) przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Ponadto możliwe będzie skorzystanie z takich usług jak: e-sekretariat, biuro na godziny czy ze strefy co-workingu (biurko + komputer w otwartej strefie), gromadzenie danych na serwerze, wynajem sali konferencyjnej, organizacja szkoleń seminariów. Dostęp do budynku skonstruowany będzie sposób umożliwiający korzystanie przedsiębiorcom z biur przez cała dobę bez ograniczeń. Możliwość skorzystania               ze wsparcia określona zostanie w ścisłym regulaminie określającym kryteria dostępu, oraz stawki         i opłaty za usługi i wynajem.

Powiat dysponuje już wszelkimi projektami oraz niezbędnymi pozwoleniami budowlanymi. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia partnerskiego i zabezpieczeniu środków uruchomione zostaną (oddzielnie dla każdego partnera) procedury przetargowe wyłaniające wykonawców robót budowlanych.

Otwarcie Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Kartuzach przewidziane jest na wiosnę 2014r.

 

 

Działania bieżące:

 

 • 25.09.2012r. – przesłano do Agencji Rozwoju Pomorza S.A. dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.
 • 18.12.2012r. – w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku zawarto Umowę                   na dofinansowanie projektu.
 • 11.01.2013r. – konferencja inaugurująca realizację Projektu.
G a l e r i a

Sonda
Czy informacje zawarte na tej stronie są dla Ciebie przydatne?Copyright © MBS Systems 2010r. Wszelkie prawa zastrzeżone.