czwartek 26 maja 2022 Filipa, Pauliny, Eweliny
Rozmiar tekstu: A A A

System wspierania rozwoju szkół w powiecie kartuskim

 

 

System wspierania rozwoju szkół w powiecie kartuskim


 

Projekt współfinansowany przez

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół


 

Okres realizacji Projektu:

1 lipca 2013 r. – 30 czerwca 2015 r.

Wartość projektu:

1 048 020,00 zł

Cel główny projektu:

Podniesienie jakości systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie kartuskim poprzez wyposażenie 42 placówek (w tym szkoły różnego stopnia i przedszkola) w kompleksowe narzędzia i cykle doskonalenia, oraz stworzenie systemu 4 sieci współpracy w grupach nauczycielskich, nastawionych na dzielenie się efektami na forum międzyszkolnym w okresie 1.06.2013 do 31.05.2015 r.

Cele szczegółowe projektu:

  • Wzrost spójności programów doskonalenia nauczycieli powiatu kartuskiego z uwzględnieniem potrzeb szkół / przedszkoli poprzez wypracowanie Powiatowego Programu Wspomagania (wrzesień 2013 – czerwiec 2015 r.)
  • Wzrost poziomu współpracy międzyszkolnej poprzez nowe kompetencje 25 dyrektorów 42 szkół / przedszkoli powiatu kartuskiego, które przystąpiły do projektu w zakresie prowadzenia diagnozy potrzeb szkoły / przedszkola (wrzesień 2013 – czerwiec 2015 r.)
  • Wzrost kompetencji 470 nauczycieli szkół powiatu kartuskiego objętych projektem o zagadnienia wynikające z wybranych rocznych planów wspomagania (lipiec 2013 – czerwiec 2015 r.)
  • Podniesienie jakości współpracy międzyszkolnej w powiecie kartuskim poprzez organizację 4 tematycznych sieci samodoskonalenia i współpracy nauczycieli (lipiec 2013 – czerwiec 2015 r.)

 

Adresaci projektu:

Obejmiemy projektem łącznie 42 szkoły dla dzieci i młodzieży (16 ponadgimnazjalnych tj. zasadnicze szkoły zawodowe, technika, licea ogólnokształcące, 24 podstawowe i gimnazja, 2 przedszkola zatrudniające przynajmniej 5 nauczycieli), co stanowi 39% ogółu szkół w powiecie kartuskim. Bezpośrednio odbiorcami projektu będzie 470 nauczycieli oraz min. 25 dyrektorów szkół i przedszkoli (w projekcie wezmą udział zespoły szkół, dlatego liczba dyrektorów jest mniejsza niż liczba szkół objętych projektem). Projekt zakłada udział min. 10% szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu znajdujących się poniżej średniej powiatowej uzyskanej ze sprawdzianu lub egzaminu kończącego szkołę, a także co najmniej 10% szkół z wyższą średnią.

 

Działania:

1.Tworzenie rocznych planów wspomagania: uczestnicy projektu otrzymają wsparcie z zakresie tworzenia rocznych planów wspomagania. W każdej szkole / przedszkolu przeprowadzony zostanie pełny cykl doskonalenia, w oparciu o maksymalnie 2 oferty  doskonalenia opracowane w ramach projektu systemowego ORE „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. W ramach zadania planuje się zatrudnienie 6 Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE). Etapy realizacji: I Diagnoza potrzeb. Zadanie realizowane przez SORE, którzy do współpracy zaproszą ekspertów. II doskonalenie pracy nauczyciela – różne formy wsparcia: warsztaty, wykłady, konsultacje grupowe. SORE pozyskają ekspertów będących specjalistami w zakresie wybranej tematyki. III Przedłożenie nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę. Konsultacje indywidualne przeprowadzone zostaną przez ekspertów oraz SORE pełniącego funkcje coacha. Podczas konsultacji nauczyciele będą mieli sposobność do wymiany doświadczeń, poszukiwania wspólnych rozwiązań. IV Przygotowanie raportu z realizacji planów wspomagania wraz z rekomendacjami do pracy w kolejnym roku szkolnym.

2.Opracowanie i monitorowanie Powiatowego Programu Wspomagania. Podczas pierwszych warsztatów zostaną opracowane szczegółowe założenia, wykorzystujące dotychczasowe doświadczenia uczestników. Po 2 roku realizacji projektu odbędą się drugie warsztaty w celu modyfikacji Programu. Po każdej edycji warsztatów zostanie opracowana publikacja zawierająca przykłady dobrych praktyk, narzędzia badawcze i diagnostyczne, scenariusze działań z uczniami i rodzicami. Publikacja zostanie przekazana wszystkim szkołom w powiecie, organom prowadzącym, radom pedagogicznym, zainteresowanym rodzicom.

3.Utworzenie czterech sieci współpracy i samokształcenia. Wnioskodawca utworzy 4 sieci współpracy i samokształcenia. Sieć z 25 nauczycieli spotykać się będzie 5 razy w roku szkolnym. Między spotkaniami pracować będą na platformie internetowej. Za realizację zadania odpowiedzialni będą koordynatorzy, ich zadaniem będzie: przygotowanie harmonogramu prac sieci , przygotowanie uczestników sieci do pracy na platformie, przeprowadzanie spotkań, angażowanie ekspertów, przygotowywanie sprawozdań oraz materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci. Po przebadaniu potrzeb szkół / przedszkoli wybierzemy 4 tematycznie różne sieci współpracy, z tym że temat 2 dobrany zostanie spośród sieci opracowanych w projekcie „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Do prac w sieci zaproszeni zostaną eksperci zewnętrzni, którzy będą brali udział w każdym spotkaniu.

 

Rezultaty: 

  • Wzrost spójności programów doskonalenia nauczycieli powiatu kartuskiego z uwzględnieniem potrzeb szkół / przedszkoli poprzez wdrożenie 42 rocznych planów wspomagania szkoły / przedszkola oraz wypracowanie Powiatowego Programu Wspomagania.
  • Wzrost poziomu współpracy międzyszkolnej poprzez nowe kompetencje 25 dyrektorów 42 szkół / przedszkoli powiatu kartuskiego, które przystąpiły do projektu w zakresie prowadzenia diagnozy potrzeb szkoły / przedszkola.
  • Wzrost kompetencji 470 nauczycieli szkół powiatu kartuskiego objętych projektem zagadnienia wynikające z wybranych rocznych planów wspomagania.
  • Wzrost kompetencji 470 nauczycieli szkół powiatu kartuskiego objętych projektem o zagadnienia wynikające z wybranych rocznych planów wspomagania.
  • Wzrost spójności programów doskonalenia nauczycieli powiatu kartuskiego z uwzględnieniem potrzeb szkół / przedszkoli poprzez wdrożenie 42 rocznych planów wspomagania szkoły / przedszkola oraz wypracowanie Powiatowego Programu Wspomagania.
  • Podniesienie jakości współpracy międzyszkolnej w powiecie kartuskim poprzez organizacje 4 tematycznych sieci samodoskonalenia i współpracy nauczycieli.
Z a ł ą c z n i k i
Sonda
Czy informacje zawarte na tej stronie są dla Ciebie przydatne?Copyright © MBS Systems 2010r. Wszelkie prawa zastrzeżone.