czwartek 26 maja 2022 Filipa, Pauliny, Eweliny
Rozmiar tekstu: A A A

Program rozwojowy III Liceum Ogólnokształcącego w Kartuzach

Program rozwojowy III Liceum Ogólnokształcącego w Kartuzach

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Czas trwania projektu: Od 01.07.2014 do 30.06.2015

Wartość projektu: 350 045,12 zł (w tym dofinansowanie z EFS: 297 538,35 zł)

Adresaci projektu:

Wsparciem w ramach projektu objęci zostaną uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Kartuzach.

Beneficjenci projektu:

Powiat Kartuski

 Cele projektu:

Głównym celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w III Liceum Ogólnokształcącym w Kartuzach w stosunku do ogółu Liceów Ogólnokształcących w Powiecie Kartuskim, przez zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 250 uczniów w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

Natomiast cele szczegółowe projektu to:

 - rozwój kompetencji kluczowych w zakresie języka polskiego, języka angielskiego/niemieckiego, matematyki wśród 25 uczniów III LO biorących udział w zajęciach dodatkowych od września 2014 r. do czerwca 2015 r.;

 - zwiększenie świadomości 250 uczestników projektu dotyczącej istoty wyboru dalszej ścieżki kształcenia lub zawodu przez wdrożenie usług doradztwa edukacyjno – zawodowego od września 2014 r. do czerwca 2015 r.;

 - rozwój kompetencji kluczowych w zakresie umiejętności informatycznych wśród 30 uczniów III LO biorących udział w zajęciach dodatkowych od września 2014 r. do czerwca 2015 r.;

- rozwój kompetencji kluczowych w zakresie wrażliwości artystyczno – kulturalnej wśród 30 uczniów III LO biorących udział w zajęciach dodatkowych od września 2014 r. do czerwca 2015 r.

Działania w projekcie:

 - Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych - zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe. Uczniowie uczęszczają na zajęcia o charakterze wyrównawczym z przedmiotów obowiązkowych, z których zdają egzamin maturalny, tj. języka obcego (angielskiego lub niemieckiego), języka polskiego i matematyki. Wsparciem objęci są uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych według rekomendacji nauczyciela, którzy bezwzględnie wymagają wsparcia w celu wyrównania poziomu, co w konsekwencji zwiększy szansę osiągnięcia lepszego wyniku na maturze. W ramach zadania będą również zajęcia dodatkowe rozwijające inne umiejętności uczniów - z informatyki (ICT) oraz kółko artystyczno – kulturalne. W tym przypadku uczestnikami zajęć będą uczniowie zdolni, wykazujący się szczególną wiedzą i zainteresowaniem w powyższej tematyce.

Klasy maturalne zostaną objęte zintensyfikowanym wsparciem, ze względu na zbliżający się egzamin maturalny.

Uczniowie zostaną zaopatrzeni w materiały dydaktyczne – podręczniki, repetytoria etc, niezbędne do pogłębienia wiedzy. 

Dodatkowo w celu uatrakcyjnienia formy i osadzenia w realiach rynku ICT, w ramach zajęć z informatyki odbędą się  wyjazdy edukacyjne do przedstawicieli Pomorskiego Klastra ICT, a uczestnicy kółka artystyczno – kulturalnego obejrzą spektakle w wybranych teatrach trójmiejskich.

 - Doradztwo edukacyjno – zawodowe - zadanie polega na grupowej i indywidualnej pracy z uczniami w zakresie motywacji do nauki i planowania edukacyjnej i zawodowej przyszłości. Zajęciami objęci są wszyscy uczniowie III LO.

Formy zajęć:

- zajęcia aktywizujące, wykłady, prelekcje, sesje pytań i odpowiedzi, burze mózgów i warsztaty,

- diagnoza potrzeb uczestnika projektu, informacje i pomoc w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej za pomocą wywiadów, ankiet i innych metod,

- upowszechnianie (newsletter lub e mail) i omawianie z uczniami informacji,

- projekcja filmów.

Ponadto doradca zawodowy odbywa spotkania indywidualne - umożliwiając każdemu uczniowi szkoły konsultacje, badanie predyspozycji zawodowych, planowanie dalszej edukacji. Prowadzący pełni dyżury w szkole, w pomieszczeniu wyposażonym w podstawowy sprzęt komputerowy z oprogramowaniem umożliwiającym testy i bazą danych o rynku edukacyjnym i rynku pracy, podłączony do Internetu oraz narzędzia zakupione w ramach projektu, m.in. informatory edukacyjno – zawodowe, podręczniki, zeszyty ćwiczeń, konspekty i scenariusze zajęć z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego, materiały papiernicze.

W ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego odbywają się spotkania eksperckie. Uczestniczyć będą w nich wszyscy uczniowie III LO. Ekspertami są przedstawiciele różnych zawodów – naukowcy, politycy, aktorzy, dziennikarze, native speakers, przedstawiciele firm ICT itp. Pozwoli to młodym ludziom poznać aspekty ich pracy, zachęcić do nauki, wybrać dalszą edukację. Nabór ekspertów będzie ciągły oraz zgodny z oczekiwaniami uczniów. Wybory danej osoby uczniowie dokonują w trakcie zajęć grupowych z doradcą zawodowym. Tematyka spotkań, mających charakter warsztatowy, będzie określana na bieżąco. Spotkania będą odbywać się w systemie grupowym.

Oczekiwany rezultat:            

Produktami jest: 2010 godzin zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, 290 godzin doradztwa edukacyjno – zawodowego, 208 godzin spotkań eksperckich, 4 wyjazdy edukacyjno – kulturalne do teatru, 6 wyjazdów edukacyjnych do Klastra ICT, zakup 32 kalkulatorów graficznych, książki, materiały dydaktyczne itp.

 

Umowa na realizację projektu została podpisana w sierpniu 2014 r.

 

Sonda
Czy informacje zawarte na tej stronie są dla Ciebie przydatne?Copyright © MBS Systems 2010r. Wszelkie prawa zastrzeżone.