czwartek 26 maja 2022 Filipa, Pauliny, Eweliny
Rozmiar tekstu: A A A

DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE - zakończony

      

 

 Rozszerzenie oferty szkół zawodowych powiatu kartuskiego
o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem
edukacyjno - zawodowym

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Czas trwania projektu:

1 stycznia 2009 r. – 30 czerwca 2010 r.

Wartość projektu:

434 680,00 zł

Projekt jest dofinansowany w całości.


 Adresaci projektu:

Projekt kierowany jest do uczniów szkół zawodowych z terenu Powiatu Kartuskiego

 Cel projektu:

Celem Projektu jest przygotowanie uczniów do trafnego wyboru zawodu, odpowiedniej ścieżki kształcenia, poruszania się po rynku pracy poprzez rozszerzenie oferty szkół zawodowych o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym:

 • przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych decyzji związanych z życiem zawodowym,

 • zapoznanie z wymaganiami i tendencjami lokalnego rynku pracy,

 • wskazanie uczniom źródeł informacji o rynku pracy,

 • przygotowanie ucznia do roli pracownika,

 • nawiązanie współpracy z pracodawcami,

 • rozbudzenie świadomości konieczności planowania rozwoju i kariery zawodowe.

   

Działania:

 • powołanie w szkołach biorących udział w projekcie ośrodków doradztwa zawodowego gdzie prowadzone będą spotkania na temat zasad poruszania się na rynku pracy oraz przedstawiane będą prezentacje możliwości rozwoju zawodowego, planowania ścieżki edukacyjnej i kariery,

 • warsztaty autoprezentacji przygotowujące do rozmowy kwalifikacyjnej,

 • spotkania uczniów z pracodawcami i przedstawicielami PUP – pozyskanie informacji odnośnie oczekiwań, możliwości, wymogów programowych oraz trendów rozwojowych na rynku pracy,

 • udział uczestników projektu w wojewódzkich targach pracy, gdzie można pozyskać wiedzę z zakresu wymagań stawianych pracownikom,

 • udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki organizowanym przez Uniwersytet Gdański i Politechnikę Gdańską, gdzie uczniowie biorą udział w różnych formach zajęć: wykładach, warsztatach, prezentacjach,

 • targi szkół biorących udział w projekcie – spotkania z doradcami, rozpowszechnienie informacji o kierunkach i profilach kształcenia,

 • wyjazdy edukacyjne do siedziby przedsiębiorstw, instytucji naukowo – badawczych i uczelnie wyższe,

 • udział w warsztatach obejmujących tematycznie zakres m. in. autoprezentacji, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, rozmowy z klientami oraz precyzyjnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych,

   

Rezultaty Projektu:
 

 • rozwijanie świadomości i mobilności zawodowej uczniów,

 • podniesienie umiejętności świadomego wyboru ścieżki kształcenia, wyboru zawodu i poszukiwania pracy,

 • kształtowanie umiejętności planowania kariery,

 • pobudzanie do aktywności i przezwyciężania problemów,

 • ułatwienie i przygotowanie do wejścia na rynek pracy,

 • przygotowanie do radzenia sobie i samodzielności w trudnych sytuacjach na rynku pracy,

 • przygotowanie do wyboru zawodu, do podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących kształtowania i planowania ścieżki zawodowej, kariery,

 • uświadomienie jak ważne dla rozwoju jest ciągłe kształcenie i doskonalenie

 • przygotowanie do przyjmowania na rynku pracy postaw aktywnych, mobilnych

 • zwiększenie trafności podejmowanych decyzji edukacyjnych i zawodowych

 • ułatwienie dostępu do profesjonalnych źródeł informacji o rynku pracy, zawodach, kształceniu,

 • zwiększenie świadomości uczniów w zakresie konsekwencji wynikających z wyborów określonych ścieżek kształcenia.

           

„Wyróżnienie dla zrealizowanego przez nas projektu daje dowód na to, że trafnie zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy wsparcie dla uczniów szkół zawodowych naszego powiatu. Nagroda jest o tyle ważna że nasz projekt został wyróżniony spośród 361 które zostały przesłane na konkurs. To rzeczywiście nagroda za ciężką pracę związaną z realizacją przedsięwzięcia, ale jednocześnie zachęta do tworzenia nowych projektów dla uczniów” – mówi Olga Walaszkowska

Wyróżniony projekt skierowany był do uczniów szkół zawodowych naszego powiatu. Dzięki pozyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki udało się przeprowadzić zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla łącznej liczby 847 uczniów. W ramach wsparcia zrealizowano kółko regionalno – gastronomiczne, informatyczne i j. angielskiego, oraz kurs prawa jazdy kat. B i C, a także certyfikowany kurs spawalniczy oraz AutoCAD.

 


     

G a l e r i a

Z a ł ą c z n i k i
Sonda
Czy informacje zawarte na tej stronie są dla Ciebie przydatne?Copyright © MBS Systems 2010r. Wszelkie prawa zastrzeżone.