czwartek 26 maja 2022 Filipa, Pauliny, Eweliny
Rozmiar tekstu: A A A

DIALOGI PARTNERSTWO - EDYCJA II zakończony

Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej

Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 


Wartość projektu:

186 650,00 zł

Projekt jest dofinansowany w całości.

Okres realizacji projektu:

1 września 2009r. - 31 grudnia 2010r.

Adresaci projektu:

Jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie powiatu kartuskiego, organizacje pozarządowe i podmioty skupiające przedsiębiorców oraz instytucje działające w obszarze edukacji, pomocy społecznej i rynku pracy

Cel projektu:

 Wzmocnienie dialogu, partnerstwa i współpracy w powiecie kartuskim na rzecz realizacji Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej oraz rozwoju zasobów ludzkich

 Działania:

 

1. Prowadzenie punktu konsultacyjnego w Siedzibie Starostwa Powiatowego, którego działalność obejmuje m.in:

  • udzielanie indywidualnych konsultacji i doradztwa nt. zasad budowania partnerstw oraz wspólnego realizowania przedsięwzięć na rzecz rozwoju społecznego powiatu
  • kojarzenie potencjalnych partnerów
  • wypracowanie koncepcji współpracy na rzecz rozwoju społecznego powiatu
  • przeprowadzanie działań informacyjno-promocyjnych nt. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej
  • promocja korzyści wynikających ze współpracy, wspólnego rozwiązywania problemów społecznych, partnerstwa
  • informowanie nt. możliwości uzyskania dofinansowania ze środków EFS

2. Zorganizowanie warsztatów aktualizujących Powiatowy Program na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej. Aktualizacja realizowana będzie w oparciu o materiały wypracowane i zgromadzone w wyniku gminnych spotkań informacyjnych zorganizowanych w okresie od września 2008r. do maja 2009r.

 3. Zorganizowanie konferencji, na której zaprezentowane zostaną dotychczasowe działania na rzecz rozwoju dialogu, partnerstwa oraz wspólnego rozwiązywania problemów społecznych w powiecie kartuskim.

4.  Prowadzenie spotkań informacyjnych w każdej Gminie na temat:

  • Planów działania na dany rok
  • Praktycznych aspektów realizacji PPnRzZiSS (konsultacje pomysłów wybranych do realizacji
  • Zasad wdrażania PO KL w Województwie Pomorskim
  • Praktycznych aspektów pozyskiwania środków z funduszy UE

5. Warsztaty dla przedstawicieli JST działających w obszarze rynku pracy, pomocy społecznej, edukacji, przedstawicieli NGO oraz przedsiębiorców. Podczas dwudniowych spotkań wybrane grupy pracować będą nad szczegółową koncepcją kompleksowych, partnerskich projektów na rzecz rozwoju społecznego powiatu kartuskiego. Warsztaty odbywać  się będą w następujących obszarach tematycznych: pomoc społeczna/integracja społeczna, rynek pracy, przedsiębiorczość i edukacja.

G a l e r i a

Z a ł ą c z n i k i
Sonda
Czy informacje zawarte na tej stronie są dla Ciebie przydatne?Copyright © MBS Systems 2010r. Wszelkie prawa zastrzeżone.