czwartek 26 maja 2022 Filipa, Pauliny, Eweliny
Rozmiar tekstu: A A A

ZAJĘCIA DODATKOWE - SZKOŁY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE zakończony

 

Uatrakcyjnienie oferty szkół ogólnokształcących powiatu kartuskiego poprzez organizację dodatkowych zajęć pozaszkolnych oraz pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych

Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

Okres realizacji Projektu:

1 września 2009 r. - 30 grudnia 2011 r.

Wartość projektu:

889 650,00 zł

Projekt jest dofinansowany w całości.

Cel projektu:

Celem głównym Projektu jest zwiększenie atrakcyjności i poprawa jakości edukacji  szkołach ogólnokształcących poprzez organizację dodatkowych zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych.

Cel główny osiągnięty zostanie poprzez cele szczegółowe:

 • rozszerzenie oferty edukacyjnej LO o zajęcia wykraczające poza program nauczania
  z zakresu nauk przyrodniczo - matematycznych, IT oraz języków obcych: angielskiego
  i niemieckiego,

 • rozbudzenie u uczniów zainteresowania kompetencjami kluczowymi,

 • wyposażenie uczniów w wiedzę i kompetencje kluczowe niezbędne i pożądane dla kontynuacji edukacji lub podjęcia zatrudnienia

 • utrwalenie przekonania o konieczności kształcenia się w celu zwiększenia szans zawodowych,

 • usprawnienie procesu kształcenia poprzez wykorzystanie atrakcyjnych dla uczniów form nauczania,

 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wykraczających poza program nauczania, które
  w przyszłości zaowocują wspaniałymi osiągnięciami.

 

Adresaci projektu:

Wsparciem objęci są uczniowie 4 LO z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach.

Działania:

- Informacja i promocja – akcja informacyjna na terenie powiatu kartuskiego, z udziałem lokalnych mediów, dystrybucja materiałów promocyjnych, informowanie o projekcie za pośrednictwem strony internetowej powiatu.

- Zajęcia rozwijające pasje, zainteresowania, umiejętności kluczowe – ITC, języki obce: angielski i niemiecki, oraz nauki przyrodniczo-matematyczne.

- Seminaria, warsztaty, spotkania, wyjazdy edukacyjne, wykłady

- Kółka pozalekcyjne:

 • Kółko informatyczne
 • Kółko języków obcych
 • Kółko nauk przyrodniczo-matematycznych

Rezultaty:

 • zwiększenie umiejętności BO w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych do kontynuowania nauki zgodnie z wymogami wynikającymi z tendencji na rynku pracy

 • wyrównanie szans edukacyjnych, wyrównanie dysproporcji w kształceniu

 • podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia, zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia

 • eliminacja czynników lokujących BO w niekorzystnej sytuacji edukacyjnej

 • wartościowe i rozwijające zdolności zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży

 • rozbudzenie aspiracji życiowych, zachęcenie do ustawicznego kształcenia, zwiększenie zapotrzebowania społecznego na korzystanie z zaawansowanych technik

 • dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy

 • zwiększenie atrakcyjności kompetencji kluczowych

 • rozwijanie innowacyjnych form kształcenia

 • podniesienie jakości nauczania w szkołach

 • podniesienie jakości wyników w nauce osiąganych przez BO

 • wyeliminowanie „efektu domino” powodującego wykluczenie ze społeczeństwa, zmniejszenie szansy znalezienia pracy

 • wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości oferty szkół

 • wzrost zdolności uczniów;

G a l e r i a

Sonda
Czy informacje zawarte na tej stronie są dla Ciebie przydatne?Copyright © MBS Systems 2010r. Wszelkie prawa zastrzeżone.