czwartek 26 maja 2022 Filipa, Pauliny, Eweliny
Rozmiar tekstu: A A A

ANGIELSKI DLA NAUCZYCIELI - zakończony

 

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH NAUCZYCIELI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU KARTUSKIEGO


Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

 

 

Kurs j. angielskiego dla nauczycieli pracujących w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu kartuskiego.

Celem projektu jest rozwinięcie ogólnej znajomości języka angielskiego

Program nauczania dostosowany będzie do potrzeb nauczycieli pracujących w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego z uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa i zagadnień wykorzystywanych na co dzień w pracy

Okres realizacji Projektu

od 01.IV.2009 do 30.XI.2010

Wartość Projektu

585 909,00 zł

 

Beneficjent Projektu

 

Powiat Kartuski

 

www.kartuskipowiat.com.pl

adres e-mail: powiat@kartuskipowiat.com.pl

Tel. 058 685-33-43, 058 681-00-32

Fax. 058 681-36-43

Beneficjenci Ostateczni

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Powiat Kartuski

Działania

1.Przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla 84 Beneficjentów Ostatecznych

- kurs  obejmuje 3 semestry nauki po 80 godzin zajęć.

- zajęcia odbywać się będą w miejscu pracy Beneficjentów ostatecznych

2.Zakup materiałów dydaktycznych – podręczniki, ćwiczenia opracowania.

3.Promocja projektu – na terenie Powiatu Kartuskiego – poprzez: plakaty, ulotki, artykuły prasowe

 

 

 

 

W grudniu 2010 r. Starostwo Powiatowe w Kartuzach kończy realizację projektu pt. „Rozwijanie umiejętności językowych nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu kartuskiego” Przedsięwzięcie polegało na zorganizowaniu oraz przeprowadzeniu trzech semestrów kursu języka angielskiego dla grupy 84 nauczycieli będących pracownikami szkół ponadgimnazjalnych, których jednostką prowadzącą jest Powiat Kartuski.

 

Projekt powstał w odpowiedzi na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego konkurs w ramach działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem tego działania jest wsparcie systemu edukacji poprzez podwyższanie umiejętności i kompetencji pracowników szkół, które pomocne będą w ich codziennej pracy i przyczynią się do wzrostu jakości systemu szkolnictwa. Projekt otrzymał wysoką punktację i został wyłoniony do dofinansowania.

Realizację działań rozpoczęto z początkiem kwietnia 2009 roku. Do projektu zrekrutowano grupę 84 nauczycieli którzy wyrazili chęć podjęcia nauki j. angielskiego oraz spełnili formalne warunki uczestnictwa. W celu zbadania oczekiwań w stosunku do kursu językowego dla uczestników projektu zorganizowano wyjazd szkoleniowo - integracyjny. Podczas spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali informację na temat warunków uczestnictwa we wsparciu oraz napisali wstępny test, który miał zbadać ich poziom umiejętności języka angielskiego. Na podstawie jego wyników podzielono nauczycieli na grupę podstawową i średniozaawansowaną, tak by dostosować program zajęć do ich rzeczywistych potrzeb. Realizację kursu zlecono zewnętrznej szkole językowej w drodze przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe. Całość kursu obejmowała 240 godzin nauki języka w podziale na 7 grup. Ze względu na miejsce pracy nauczycieli zajęcia odbywały się w ZSP w Sierakowicach, ZSZiO w Kartuzach, ZSO w Kartuzach, ZST w Kartuzach, ZSP w Somoninie,
ZSP w Przodkowie oraz w ZSZiO w Żukowie Zajęcia odbywały się z wykorzystaniem zakupionych w tym celu podręczników, słowników oraz materiałów biurowych. W każdym z zaplanowanych 3 semestrów nauki uczestnicy projektu zrealizowali 80 godzin dydaktycznych przy wykorzystaniu nowoczesnych metod nauczania oraz multimediów. Każdy z semestrów zakończony był testem językowym badającym postępy nauczycieli w pozyskiwaniu wiedzy językowej. Intencją prowadzonych w kursie zajęć było pozyskanie umiejętności porozumiewania się w j. angielskim, używanie języka w naturalnych życiowych kontekstach. W przypadku grupy średniozaawansowanej kurs wzbogacony był o naukę słownictwa związanego z prowadzonymi przez nauczycieli przedmiotami, tak by w przyszłości mogli być inicjatorami np. międzynarodowych wymian uczniów w ramach projektów unijnych. Harmonogram kursu oraz godziny zajęć zorganizowane były w taki sposób, by nie kolidowały z obowiązkami etatowymi uczestników. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych lektorów j. angielskiego z doświadczeniem w pracy z osobami dorosłymi. Aby uprzyjemnić uczestnikom trudy nauki, podczas każdych zajęć dostępny był poczęstunek. Dodatkowo w ramach projektu dokonano zakupu anglojęzycznych książek do biblioteki każdej szkoły w celu ich wykorzystania do indywidualnej nauki.

Na zakończenie projektu wszyscy uczestnicy wraz z zespołem zarządzającym zostali zaproszeni na 3 dniowy wyjazd szkoleniowo – integracyjny do Hotelu Faltom w Rumi. Prócz możliwości skorzystania z oferty rekreacyjnej uczestnicy wzięli udział w podsumowaniu projektu i ciekawych sesjach warsztatowych przygotowanych przez szkołę językową a także otrzymali pakiety szkoleniowe z programami do samodzielnej nauki j. angielskiego po zakończeniu kursu.

Ankieta przeprowadzona na zakończenie projektu wśród uczestników uwydatnia ich duże zadowolenie z jakości prowadzonych w projekcie zajęć. Ponad 90 % nauczycieli uważa że wiedza i umiejętności pozyskane dzięki nauce języka przydatne będą w ich pracy zawodowej i kontaktach prywatnych.

Projekt „Rozwijanie umiejętności językowych nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu kartuskiego” jest jednym z wielu przedsięwzięć jakie Starostwo Powiatowe w Kartuzach zrealizowało lub realizuje w obszarze edukacji ponadgimnazjalnej w ramach środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Część z nich skierowana jest bezpośrednio na wsparcie uczniów dzięki zajęciom dodatkowym oraz kursom certyfikowanym, inne nastawione są na wsparcie nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych. Inwestycja w człowieka jest ważną sferą działań, która stymuluje rozwój społeczno – gospodarczy w Powiecie Kartuskim.

 

G a l e r i a

Sonda
Czy informacje zawarte na tej stronie są dla Ciebie przydatne?Copyright © MBS Systems 2010r. Wszelkie prawa zastrzeżone.