czwartek 26 maja 2022 Filipa, Pauliny, Eweliny
Rozmiar tekstu: A A A

DIALOG I PARTNERSTWO - zakończony

Dialog i Partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt: Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim

Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej

Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

 

INFORMACJE OGÓLNE:

Projekt „Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim” realizowany jest w okresie od 01.09.2008 do 31.08.09. Obszarem realizacji projektu jest teren Powiatu Kartuzy. Podmiotami biorącymi udział w projekcie jest 8 gmin z terenu powiatu, organizacje pozarządowe, podmioty skupiające przedsiębiorców, instytucje działające w obszarze edukacji, pomocy społecznej i rynku pracy. Stworzenie projektu poprzedzone zostało spotkaniami i konsultacjami z potencjalnymi odbiorcami, podczas których zaproponowano działania, które miałyby być realizowane w projekcie, model nawiązywania współpracy różnych instytucji działających na terenie tej samej gminy, w zakresie rozwiązywania problemów społeczności lokalnej. Planowane przedsięwzięcie zostało bardzo pozytywnie ocenione przez władze gmin i powiatu. Uzyskanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia umożliwiło rozwinięcie współpracy zapoczątkowanej na etapie projektowania. Projekt dofinansowany został w całości, bez wkładu własnego i środków prywatnych.

 

CELE PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy w Powiecie Kartuskim na rzecz realizacji Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej, oraz rozwoju zasobów ludzkich. Celami szczegółowymi projektu jest rozwój współpracy instytucji i środowisk działających na rzecz rozwoju lokalnego i realizacja przez nie wspólnych przedsięwzięć.

 

DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ PROJEKT:

  1. Prowadzenie punktu informacyjnego w siedzibie starostwa – w którym udzielane są indywidualne konsultacje dla osób i podmiotów zainteresowanych podejmowaniem współpracy w celu tworzenia i realizacji projektów na rzecz wsparcia społeczności lokalnej. Punkt zajmuje się również doradztwem w zakresie możliwości aplikowania o środki w ramach PO KL, udziela informacji na temat wypełniania wniosków o dofinansowanie projektów, stale współpracuje z trenerem prowadzącym warsztaty w ramach projektu. W ramach realizacji zadania prowadzona jest też promocja projektu poprzez materiały promocyjne i informacyjne, publikację ogłoszeń w prasie, publikację informacji na stronie internetowej powiatu. Beneficjenci projektu chętnie korzystają z konsultacji oferowanych przez punkt informacyjny, a udzielane porady często prowadza do zawiązania partnerstw. W miarę postępów w realizacji projektu punkt informacyjny cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
  2. 1 grudnia 2008r. w Kartuzach odbyła się konferencja na temat projektu. W konferencji wzięło udział 50 uczestników. Program konferencji obejmował prezentację projektu oraz wystąpienia prelegentów na temat wyzwań w zakresie polityki społecznej w powiecie, wsparcia lokalnego rynku pracy, priorytetów Powiatowego Programu na rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej. Założenia i kierunki realizacjo PO KL w województwie pomorskim przedstawione zostały przez pracowników Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego. Podczas konferencji zachęcano uczestników do nawiązywania współpracy w organizowaniu i realizowaniu przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnych, podano przykłady funkcjonujących partnerstw. Efektem konferencji było zwiększenie zainteresowania punktem informacyjnym przy Starostwie.
  3. Gminne spotkania informacyjne – są głównym działaniem projektu. W każdej z 8 gmin powiatu organizuje się warsztaty. Uczestnikami spotkań są lokalni liderzy (sołtysi, przedstawiciele org. pozarządowych, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej i szkół).  Warsztaty odbywają się w dwóch turach. Podczas pierwszego spotkania uczestnicy informowani są o możliwościach i sposobach aplikowania o Fundusze Unijne, otrzymują też niezbędne materiały na ten temat w formie pisemnej. Istotnym elementem jest też informacja na temat projektu, działalności punktu informacyjnego, prezentacja założeń PPnRZiSS i współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi. Uczestnicy spotkań często nie mają świadomości tego jakie szanse daje nam Unia Europejska jeśli chodzi o wsparcie lokalnych inicjatyw. Często spotkanie gminne w ramach projektu jest pierwszym tego typu spotkaniem w którym wspólnie biorą udział przedstawiciele różnych środowisk, daje to możliwość wymiany doświadczeń i określenia rzeczywistych problemów i potrzeb społeczności lokalnej. Uczestnicy spotkania określają te najbardziej istotne, które wymagają uwagi i znalezienia rozwiązania. Podczas drugiej edycji spotkania metoda warsztatowa umożliwia rozpracowanie wybranych zagadnień i znalezienie ścieżek rozwiązań. W spotkaniu uczestniczą pracownicy starostwa odpowiedzialni za aplikowanie o środki unijne, którzy na bieżąco udzielają informacji o tym z jakiego programu dane przedsięwzięcie może być dofinansowane. Wartością tego typu spotkań jest przede wszystkim nawiązanie realnego dialogu pomiędzy różnymi środowiskami, oraz nawiązanie współpracy i wspólna próba rozwiązania problemów. Proponowana przez projekt forma umożliwia bezpośrednie dotarcie z informacją do środowisk wiejskich często zmarginalizowanych.  Wspólna praca różnych środowisk w większości przypadków wygenerowała gotowe rozwiązania, a odpowiednie wsparcie inicjatyw poprzez udzielenie praktycznych porad w zakresie formułowania wniosków zaowocować może ciekawymi projektami, które realnie odpowiadać będą na zapotrzebowanie społeczności lokalnych. Po każdym spotkaniu zespół projektowy otrzymuje materiał roboczy na podstawie którego jest w stanie stworzyć mapę potrzeb w zakresie edukacji, pomocy społecznej i rynku pracy w Powiecie Kartuskim. Materiał ten jest niezwykle cenny i stanowi punkt wyjścia dla tworzenia i wspierania nowych projektów.
  4. Warsztaty. Materiał zgromadzony podczas spotkań gminnych posłuży także w przygotowaniu 2 dniowego warsztatu w którym udział wezmą najaktywniejsi uczestnicy spotkań gminnych. Celem warsztatu jest wypracowanie pomysłów i koncepcji działań na rzecz rozwoju społecznego powiatu, wypracowanie modelu współpracy między różnymi instytucjami w powiecie. Zajęcia odbywać się będą w grupach tematycznych. Podczas warsztatów będzie możliwość skorzystania z konsultacji, oraz dyskusje. Przebieg i efekty warsztatów zostaną udokumentowane. Raport jaki powstanie po warsztatach, uwzględniał będzie również wypracowane podczas spotkań gminnych elementy i zostanie przekazany w formie wydrukowanej władzom Powiatu Kartuskiego, władzom Gmin, ponadto zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej powiatu. Takie rozwiązanie umożliwi wykorzystanie informacji o potrzebach lokalnych podmiotom chcącym podejmować inicjatywy w ramach Funduszy Unijnych

 

PROMOCJA:

Głównym źródłem promocji projektu są materiały stworzone na potrzeby projektu – ulotki plakaty, długopisy, teczki projektu. Plakaty i ulotki rozpowszechniane są na terenach urzędów gmin i Starostwa Powiatowego. Materiały szkoleniowe uczestników również zawierają element promocji projektu. Zamieszczane są ogłoszenia w prasie. Istotnym narzędziem promocyjnym jest strona internetowa powiatu na której zamieszcza się wszystkie informacje nt. spotkań gminnych, konferencji i warsztatów. Wszystkie materiały promocyjne projektu zgodne są z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów. W miarę postępów w realizacji projektu, cieszy się on coraz większym zainteresowaniem wśród społeczności powiatu. Uczestnicy spotkań gminnych informują o projekcie potencjalnych beneficjentów środków unijnych.

 

REZULTATY PROJEKTU:

Stałe monitorowanie rezultatów projektu pozwala zauważyć iż wszystkie założone rezultaty twarde są na bieżąco realizowane w projekcie. Wszystkie przedsięwzięcia są dokumentowane poprzez listy obecności uczestników, karty ewidencyjne pracy punktu konsultacyjnego, opracowywanie ankiet, oraz materiałów roboczych ze spotkań gminnych. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie stwierdzić, że Projekt przynosi niezwykle pożyteczne efekty w postaci rozpoczęcia dialogu różnych środowisk i instytucji działających na poziomie lokalnym. Przekazywane w ramach projektu informacje skutkują zwiększeniem zainteresowania pozyskiwaniem środków w ramach PO KL i innych Funduszy Unijnych. Projekt umożliwia zbadanie realnych problemów i potrzeb społeczności gminnych i sporządzenie na ten temat raportu. Projekt dzięki aktywizacji liderów lokalnych umożliwia dojście do szerokiego grona odbiorców.

 

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM I EWALUACJA – opierają się na pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Takie rozwiązanie to umożliwiło ograniczenie kosztów projektu, a także bezpośredni wgląd pracowników zajmujących się pozyskiwaniem Funduszy Unijnych na rzecz Starostwa w specyfikę zagadnień społecznych na terenie powiatu. Zgromadzony materiał i informacje stanowić będą istotne źródło wiedzy przy tworzeniu nowych projektów o zasięgu powiatowym. Zaangażowanie pracowników etatowych starostwa umożliwia stałą dostępność do punktu informacyjnego dla wszystkich zainteresowanych.

G a l e r i a

Z a ł ą c z n i k i
Sonda
Czy informacje zawarte na tej stronie są dla Ciebie przydatne?Copyright © MBS Systems 2010r. Wszelkie prawa zastrzeżone.