czwartek 26 maja 2022 Filipa, Pauliny, Eweliny
Rozmiar tekstu: A A A

Galaktyka możliwości - zakończony

 

 

Galaktyka możliwości – zajęcia i kursy wspierające uczniów szkół ogólnokształcących Powiatu Kartuskiego


 

Projekt współfinansowany przez

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych


 

Okres realizacji Projektu:

2 sierpnia 2010 r. – 31 grudnia 2012 r.

Wartość projektu:

1 100 582,00 zł

Cel:

Celem głównym Projektu jest podnoszenie u 396 uczniów LO Powiatu Kartuskiego, mieszkańców wsi, umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych tj. języków obcych, ICT oraz przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe:

 • poprawę wyników nauczania,

 • wzrost zainteresowania naukami ścisłymi poprzez organizację praktycznych laboratoriów,

 • wzbogacenie oferty kształcenia ogólnego w powiecie o kursy certyfikowane i egzaminy zewnętrzne,

 • uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej LO,

 • wprowadzenie w pięciu LO programu wsparcia psychologicznego,

 • wzrost świadomości dotyczącej oddziaływania stereotypów ról społecznych kobiet
  i mężczyzn,

 • dostęp do atrakcyjnej oferty zajęć dla uczniów niezamożnych, z terenów wiejskich,

 • rozwój wiedzy i zainteresowań wykraczający poza program nauczania w LO.

Adresaci projektu:

Wsparciem zostanie objętych 396 uczniów z czterech LO Powiatu Kartuskiego: Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie. Projekt swoim wpływem obejmie całą społeczność ww. LO dzięki wprowadzeniu programu wsparcia psychologicznego. Uczestnicy wybrani do udziału w Projekcie to mieszkańcy gmin wiejskich lub wiejsko – miejskich, którzy wykazują duże zainteresowanie i uzdolnienia w zakresie języków obcych, informatyki, matematyki, fizyki i chemii, a posiadają utrudniony dostęp do edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej. Zapewniony zostanie nieograniczony dostęp do udziału w projekcie kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych. Rekrutacja jest przeprowadzana oddzielnie dla każdego typu wsparcia w dwóch etapach, obejmujących akcję informacyjną w szkołach podczas lekcji oraz wyłonienie UP do wsparcia na podstawie przeprowadzonych ankiet. O zakwalifikowaniu do Projektu zadecyduje uzyskana liczba punktów. Ocena dokonywana będzie na podstawie kryteriów: opinii nauczyciela prowadzącego przedmiot, średniej ocen z
przedmiotu z ostatnich 2 lat, miejsca zamieszkania. Planowane są 2 edycje rekrutacji (IX’10 i IX’11).

Działania:

Zajęcia dodatkowe i kursy certyfikowane:

Planuje się zorganizowanie systemu zajęć, kursów pozalekcyjnych i pozaszkolnych, których efektem będzie podniesienie umiejętności, przystąpienie do egzaminów zewnętrznych i uzyskanie certyfikatu. Zajęcia będą się odbywać w Kartuzach (ZSO, ZSZiO) ze względu na dobrą komunikację autobusową z terenem powiatu. Dla UP uczących się poza Kartuzami przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu, co zmniejszy barierę dostępu do edukacji dodatkowej. Rozwiązanie to umożliwi stworzenie mieszanych grup UP ze wszystkich LO, których poziom znajomości poszczególnych zagadnień warunkować będzie wysoką jakość prowadzonych zajęć. Stworzony zostanie harmonogram zajęć z uwzględnieniem dojazdów UP w korelacji z planem lekcji
w szkołach.

KURSY JĘZYKOWE:

 • Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu FCE (2 edycje x 2 grupy x 10 osób) 60h/rok
  + egzamin zewnętrzny;

 • Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu CAE (2 edycje x 1 grupa x 10 osób) 60h/rok + egzamin zewnętrzny;

 • Kurs języka niemieckiego przygotowujący do egzaminu ZD (2 edycje x 2 grupy x 10 osób) 60h/rok
  + egzamin zewnętrzny;

 • Kurs języka niemieckiego przygotowujący do egzaminu ZMP (2 edycje x 1 grupa x 10 osób) 60h/rok + egzamin zewnętrzny;

 • Kurs języka francuskiego przygotowujący do egzaminu DELF B1 lub B2 (2 edycje x 1 grupa x 10 osób) 60h/rok + egzamin zewnętrzny;

Kursy prowadzone będą przez szkołę językową z doświadczeniem w przygotowywaniu młodzieży
do egzaminów międzynarodowych. UP po odbyciu kursu przystąpią do egzaminu międzynarodowego.

KURS ECDL:

 • Poziom podstawowy (4 edycje x 2 grupy x 10 osób) moduł 1-7 (60h);

 • Poziom zaawansowany (2 edycje x 1 grupa x 10 osób) moduły AM 3, 4, 5, 6 (130h);

Zajęcia odbędą się w ZSZiO w Kartuzach. Oba poziomy przewidują część teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne. Kurs zakończony będzie certyfikowanym egzaminem zewnętrznym.  Program zajęć obejmie m.in.:

- obsługę edytorów tekstu,

- arkusze kalkulacyjne,

- bazy danych,

- grafikę,

- sieci komputerowe

w dwóch poziomach zaawansowania.

ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI

Na poziomie rozszerzonym (2 edycje x 2 grupy x 15 osób; 30 spotkań x 3 godz.) - Odbywać się będą w ZSO
w Kartuzach, prowadzone przez zatrudnionych nauczycieli akademickich. Tematyka obejmie rozszerzenie zagadnień objętych programem nauczania i wprowadzenie elementów dodatkowych (np. teoria gier, teorie przestrzeni nieeuklidesowych, zagadnienia makroekonomiczne) w nowoczesny atrakcyjny dla UP sposób. Każdy UP otrzyma podczas zajęć kalkulator graf., umożliwiający wykonywanie skomplikowanych obliczeń i rysowanie wykresów.

LABOLATORIA

 • z chemii (2 edycje x 2 grupy x 12 osób; 30 spotkań x 3 godz.)

Zajęcia rozwijające zainteresowania UP i uwzględniające rozszerzenie programu nauczania o elementy ekologii i ćwiczeń praktycznych, niemożliwe do realizacji w szkole. Tematyka:

- określanie odczynu roztworu,

- sposoby rozdzielania mieszanin,

- rozróżnianie i wykrywanie substancji chemicznych,

- badanie parametrów wód powierzchniowych.

UP będą wykonywać i opisywać pod okiem doświadczonego nauczyciela -l aboranta doświadczenia.

 • Z fizyki (2 edycje x 2 grupy x 12 osób; 30 spotkań x 3 godz.)

Zajęcia będą się odbywać w ZSO w Kartuzach. Oparte zostaną na wykorzystywaniu nauki w praktyce, własnych obserwacjach i opisywaniu zjawisk. Tematyka obejmie zagadnienia dotyczące m.in.:

- energii i jej przemian,

- ciepła i silników,

- światła, dźwięku,

- powietrza, próżni,

- astronomii.

Poziom zajęć będzie wykraczał poza program nauczania. Zajęcia będą atrakcyjniejsze dzięki specjalistycznemu sprzętowi: teleskopom, zestawom do elektroniki, elektrostatyki, optyki, oprogramowaniem, itp.

Obozy naukowe, wyjazdy edukacyjne:

Element uzupełniający i uatrakcyjniający zajęcia dodatkowe.

 • Obóz językowy (2 edycje x 70 UP+8 prowadzących+5 opiekunów x 4 dni)

Wyjazd połączony z intensywną nauką języków obcych przy udziale min. 3 native - speakerów. W programie zawarte będzie: budowanie naturalnych kontekstów wykorzystania umiejętności językowych, konsultacje, gry i zabawy językowe, testy sprawdzające.

 • Laboratorium w drodze (2 edycje x 48 osób [24 os.+24 os.]+4 prowadzących x 3 dni)

Wyjazdy dla uczestników zajęć z chemii i fizyki. Zajęcia dotyczyć będą zagadnień:

- ekologicznych (pobieranie próbek wód jezior, pobieranie próbek gleb, badania i wnioski dotyczące zanieczyszczenia terenu);

 • fizycznych (nocna obserwacja nieba z wykorzystaniem sprzętu, badanie i opisywanie zjawisk fizycznych).

Zajęcia stanowić będą atrakcyjną formę dla UP, stanowiącą przedsmak działalności naukowej poprzez opublikowanie wyników badań w szkołach.

Wsparcie psychologiczne:

Pięć godzin w tygodniu w każdym LO. Przewidywane jest udzielanie indywidualnych konsultacji dla każdego UP w każdej ze szkół objętych projektem. W tym celu zatrudniony zostanie psycholog. Działania będą obejmować:

 • Wsparcie dotyczące m. in. profilaktyki uzależnień, stereotypów dotyczących ról płci w życiu społecznym;

 • Pomoc psychologa  w wyborze ścieżki edukacyjnej lub zawodowej;

 • Konsultacje za pomocą czatu (umożliwiające anonimowość w przypadku wstydliwych kwestii);

 • Warsztaty aktywizujące, będące treningiem umiejętności psychospołecznych i autoprezentacyjnych;

 • Redagowanie kwartalnika.

Dzięki stałemu kontaktowi z młodzieżą psycholog prowadzić będzie badania profilu ucznia LO zamieszkałego na terenach wiejskich i na tej podstawie stworzy program pracy z młodzieżą z terenów wiejskich Powiatu Kartuskiego, który na stałe zostanie wprowadzony do liceów w powiecie.

Rezultaty:

 • Zwiększenie umiejętności UP w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych do kontynuowania nauki zgodnie z wymogami wynikającymi z tendencji na rynku pracy;

 • Wyrównanie szans edukacyjnych, wyrównanie dysproporcji w kształceniu osób z obszarów wiejskich;

 • Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia;

 • Wartościowe i rozwijające zdolności zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży;

 • Rozbudzenie aspiracji życiowych, zachęcenie do ustaw. kształcenia, zwiększenie zapotrzebowania społecznego na korzystanie z zaawansowanych technik;

 • Zwiększenie atrakcyjności kompetencji kluczowych;

 • Rozwijanie innowacyjnych form kształcenia;

 • Podniesienie jakości nauczania w szkołach;

 • Podniesienie jakości wyników w nauce osiąganych przez UP;

 • Wyeliminowanie efektu domino powodującego wykluczenie ze społeczeństwa, zmniejszenie szansy znalezienia pracy;

 • Wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości oferty szkół.

G a l e r i a

Z a ł ą c z n i k i
Sonda
Czy informacje zawarte na tej stronie są dla Ciebie przydatne?Copyright © MBS Systems 2010r. Wszelkie prawa zastrzeżone.