czwartek 26 maja 2022 Filipa, Pauliny, Eweliny
Rozmiar tekstu: A A A

ONI chcą funkcjonować w społeczeństwie

 

 

 

ONI chcą funkcjonować w społeczeństwie

programy rozwojowe wspierające rozwój kompetencji kluczowych podopiecznych SOSW w Kartuzach i Żukowie

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

 

Czas trwania projektu:

 1 sierpnia 2011 - 31 lipca 2014 r.

 

Wartość projektu:

1 230 514,00 zł

Projekt dofinansowany jest w całości.

 

Adresaci projektu:

Projekt kierowany jest uczniów i uczennic SOSW.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest wprowadzenie programów rozwojowych dla SOSW w Kartuzach i Żukowie poprzez objęcie wsparciem ich wychowanków w postaci specjalistycznych zajęć dodatkowych i form integracji społecznej grupy 232 osów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych.

 

Działania:

  • "Moje ścieżki do sukcesu". Zajęcia dodatkowe w SOSW w Kartuzach. Zajęcia pozalekcyjne w formie kompleksowego programu rozowojowego ukierunkowane na rozwój kompetencji społeczncyh i obywatelskich.
  • Kółko teatralno - muzyczne przy SOSW w Kartuzach. Zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój aktywności, kreatywności, wrażliwości na sztukę.
  • Specjalistyczne terapie oraz zajęcia dodatkowe w SOSW w Żukowie. Zajęcia zaprojektowane w odpowiedzi na rzeczywiste zapotrzebowanie ośrodka na prowadzenie specjalistycznych terapii których celem jest rozwój psychoruchowy, intelektualny i społeczny podopieczncyh z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i powyżej.
  • Kółko redakcyjne w SOSW w Żukowie.
  • Spotkania (festyny, zawody) integracyjne dla uczniów SOSW w Kartuzach i Żukowie i ich rodzin.

 

Rezultaty projektu:

Projekt przyczyni się do zniwelowania barier w fukcjonowaniu ONI w społeczeństwie poprzez wzrost kluczowych kompetencji w grupie objętej wsparciem. Działania przyczynią się do wypracowania wśród grupy UP postaw społecznych i obywatelskich, umiejętności uczenia się oraz obcownia z kulturą. Możliwy będzie wzrost świadomości i wytworzenie podstawowych umiejętności samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Projekt pozytywnie wpłynie na środow. rodzinne ONI poprzez integrację i pobudzenie do aktywności, przełamywanie barier i stereotypów.

 

 

G a l e r i a

Z a ł ą c z n i k i
Sonda
Czy informacje zawarte na tej stronie są dla Ciebie przydatne?Copyright © MBS Systems 2010r. Wszelkie prawa zastrzeżone.