wtorek 16 kwietnia 2024 Bernadetty, Cecyliana, Kseni
Rozmiar tekstu: A A A

Rekrutacja placówek z powiatu kartuskiego do projektu „System wspierania rozwoju szkół w powiecie kartuskim”

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

Niniejszy regulamin określa proces rekrutacji placówek Powiatu Kartuskiego do projektu „System wspierania rozwoju szkół w powiecie kartuskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

 

 

ZASADY REKRUTACJI

 

1. Projekt jest realizowany od 1 lipca 2013 roku do 30.06.2015 roku przez realizatora projektu – Powiat Kartuski.

2. Wsparcie w projekcie jest skierowane do 42 placówek dla dzieci i młodzieży, a tym samym do 470 nauczycieli i 25 dyrektorów.

3. Wsparcie w projekcie jest bezpłatne i realizowane będzie w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015.

4. Cel główny projektu: podniesienie jakości systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie kartuskim poprzez wyposażenie 42 placówek ( tym szkoły różnego stopnia i przedszkola) w kompleksowe narzędzia i cykle doskonalenia oraz stworzenie systemu 4 sieci współpracy w grupach nauczycielskich, nastawionych na dzielenie się efektami na forum międzyszkolnym w okresie od 1.07.2013 roku do 30.06.2015 roku.

5. Kryterium rekrutacji placówek:

- co najmniej 10% szkół podstawowych i gimnazjów znajdujących się poniżej średniej powiatowej uzyskanej ze sprawdzianu i egzaminu kończącego dany etap edukacyjny w 2012 r., a także 10% szkół podstawowych i gimnazjów znajdujących się powyżej tej średniej

- w każdym przedszkolu objętym projektem zatrudnionych jest co najmniej 5 nauczycieli

      - placówka może otrzymać wsparcie tylko raz

- wypełniona przez dyrektora placówki deklaracja udziału szkoły, przedszkola (Załącznik nr 1)

6. Zespoły szkół (np. szkoły podstawowe i gimnazja lub licea ogólnokształcące, technika i zasadnicze szkoły zawodowe) jeżeli chcą być traktowane jako jedna szkoła w projekcie zgłaszają jako nazwę Zespół Szkół, jeżeli osobno - zgłaszają poszczególne szkoły i wtedy wypełniają deklarację dla każdej placówki odrębnie.

7. Rekrutacja placówek będzie prowadzona w Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach w okresie od 2 lipca 2013 roku do 9 lipca 2013 roku.

8. Dokumenty rekrutacyjne będą udostępnione na stronach internetowych www.ciekartuzy.ploraz www.projektyue.kartuskipowiat.com.pl.

9. Placówki ubiegające się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie zobowiązane są do złożenia w Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (wersja papierowa, opatrzona podpisami). Dokumenty można przesyłać również pocztą tradycyjną na adres CIE w Kartuzach ul. Słoneczna 3, 83-300 Kartuzy, z dopiskiem: Biuro projektu „System wspierania rozwoju szkół w powiecie kartuskim”.

10. Wybór placówek zostanie dokonany na podstawie analizy dokumentów rekrutacyjnych przez komisję rekrutacyjną (koordynator ds. merytorycznych projektu, Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach, przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz administrator ds. ewaluacji, rekrutacji i monitoringu projektu).

11. Dyrektorzy szkół/przedszkoli przy pomocy SORE przeprowadzają rekrutację nauczycieli do 15 września 2013 roku, którzy wejdą w skład zespołu opracowującego roczny plan wspomagania szkoły.

12. W przypadku małej ilości zgłoszeń, termin składania deklaracji zostanie przedłużony.

13. Podczas rekrutacji brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń, a w sytuacji bardzo dużego zainteresowania do udziału w projekcie zostanie utworzona lista rezerwowa.

14. W przypadku rezygnacji, do udziału w projekcie zostanie zaproszona pierwsza placówka z listy rezerwowej, jeśli wyrazi ponowną wolę wzięcia udziału w projekcie poprzez ponowne wypełnienie deklaracji.

15. Prace zespołu rekrutacyjnego są udokumentowane protokołem, kończą się sporządzeniem i podpisaniem listy placówek i listy rezerwowej.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2013 roku.

 

 


 

 

Z a ł ą c z n i k i
Sonda
Czy informacje zawarte na tej stronie są dla Ciebie przydatne?Copyright © MBS Systems 2010r. Wszelkie prawa zastrzeżone.