wtorek 5 lipca 2022 Karoliny, Antoniego, Filomeny
Rozmiar tekstu: A A A

Utworzenie nowego oddziału w Przedszkolu specjalnym przy SOSW w Żukowie

 

Utworzenie nowego oddziału w Przedszkolu specjalnym przy SOSW w Żukowie

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Czas trwania projektu: Od 30.06.2013 do 29.06.2015

Wartość projektu: 298 142,40 zł (w tym dofinansowanie z EFS: 253 421,04 zł)

Adresaci projektu:

Bezpośrednim wsparciem w projekcie objęte zostaną dzieci niepełnosprawne, mieszkańcy województwa pomorskiego, tj. 10 dzieci (7 chłopców i 3 dziewczynki) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 3- 6 lat (w przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte również dziecko powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy lat 10 (art. 14 ust. 1i Ia ustawy o systemie oświaty). UP to mieszkańcy powiatu kartuskiego z terenów wiejskich i miast do 25tys. mieszkańców. Odbiorcami pośrednimi projektu są rodzice, do których kierowana będzie oferta wspomagająca ich w wychowaniu dziecka.

Beneficjenci projektu:

Powiat Kartuski oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Żukowie, któremu Powiat przekazał realizację projektu.

 

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie Powiatu Kartuskiego wśród dzieci niepełnosprawnych intelektualnie poprzez utworzenie dodatkowej grupy w Przedszkolu Specjalnym, działającym przy SOSW w Żukowie, dla 10 uczestników projektu (3 dziewczynki i 7 chłopców) w okresie od czerwca 2013 do czerwca 2015. Liczba dzieci w wieku 3 – 6 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich.

Natomiast celami szczegółowymi projektu to:

 - wsparcie 10 dzieci niepełnosprawnych intelektualnie poprzez utworzenie oddziału przedszkolnego przy SOSW w Żukowie w okresie od czerwca 2013 do czerwca 2015r.;

 - podniesienie wśród rodziców/opiekunów świadomości znaczenia wczesnego objęcia dziecka niepełnosprawnego intelektualnie specjalistyczną opieką pedagogiczną i rehabilitacyjną w okresie od czerwca 2013 do czerwca 2015r.;

 - integracja społeczna wśród rodziców/opiekunów dzieci niepełnosprawnych intelektualnie poprzez organizację festynów w okresie od czerwca 2013 do czerwca 2015.

Działania projektu:

 - utworzenie nowej grupy przedszkolnej dla 10 UP w SOSW w Żukowie – Do realizacji zadania zatrudniony zostanie wykwalifikowany nauczyciel prowadzący zajęcia oraz pomoc nauczyciela w wymiarze 1 etatu. Konieczne jest dostosowanie jednego z pomieszczeń SOSW w Żukowie na potrzeby nowo powstałej grupy przedszkolnej, dlatego w tym celu przeprowadzone zostaną drobne prace związane z przystosowaniem pomieszczeń do prowadzenia zajęć w grupie przedszkolnej z dziećmi o specjalnych potrzebach. Zakupione zostanie odpowiednie wyposażenie (meble, materiały dydaktyczne i rehabilitacyjne, materiały papiernicze). Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona będzie w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego (statut przedszkola) i dostosowana będzie do specyficznych potrzeb tej grupy. Działania, jakie będą realizowane w ramach projektu:

  • Realizacja zajęć edukacyjnych wynikających z realizacji podstawy programowej;
  • Spacery, dowolne zabawy wynikające z inicjatywy dzieci, zajęcia rewalidacyjne, rehabilitacja ruchowa, terapia logopedyczna;
  • Zajęcia dodatkowe (zajęcia umuzykalniające, zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne);
  • Zabawy kompensacyjno – wyrównawcze (indywidualne lub w małych grupach), zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci.

Zajęcia prowadzone będą codziennie od poniedziałku do piątku przez 5 godzin. Dzieci korzystać będą z całodziennego wyżywienia – opłata własna rodziców. W zajęciach uczestniczyć będzie 10 UP (7 chłopców i 3 dziewczynki), przez okres dwóch lat trwania projektu. Dodatkowo podopiecznym zapewniona zostanie terapia specjalistyczna w zależności od potrzeb dziecka, która realizowana będzie poza projektem, w ramach działalności ośrodka. W SOSW w Żukowie realizowane są następujące zajęcia: rehabilitacja ruchowa, logopedia, stymulacja polisensoryczna, integracja przetrwałych odruchów narodzin i poporodowych, integracja odruchów twarzy, hydroterapia, masaż Shantali, gimnastyka korekcyjna, terapia pedagogiczna. Codzienny udział podopiecznych w zajęciach prowadzonych w ramach projektu umożliwi dodatkowo lepszy dostęp do terapii oferowanych przez SOSW. W ramach zadania odbywać się będą regularne spotkania z rodzicami (raz na kwartał), w trakcie których rodzice informowani będą o postępach w rozwoju dzieci. Dodatkowo, podczas spotkań poruszane będą kwestie dotyczące istoty obejmowania dzieci niepełnosprawnych specjalistycznym wsparciem umożliwiającym rozwój dziecka. Produkt: 2220h zajęć zespołowych i 795h zajęć indywidualnych.

 - spotkania integracyjne dla wychowanków przedszkola w SOSW w Żukowie – W ramach zadania zorganizowane zostaną dwa festyny integracyjne. Ma to służyć integracji podopiecznych przedszkola SOSW w Żukowie i ich rodzin. Dodatkowo, zaangażowane zostanie środowisko ZSP w Somoninie w postaci wsparcia wolontariuszy, którzy zorganizują atrakcje i opiekować się będą uczestnikami festynu. Beneficjent zatrudni moderatora, który w atrakcyjny sposób zaprojektuje i zorganizuje całe przedsięwzięcie. Działania przyczynią się do wypromowania projektu w środowisku lokalnym, ich głównym celem jest łamanie barier integracyjnych dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. Festyn ma na celu pokazanie, że osoby niepełnosprawne istnieją i chcą funkcjonować na równi z innymi. Przygotowania do festynu mają być dowodem na to, że dzieci potrafią sprostać wyznaczonym zadaniom, mają możliwość rozwijania swojej wyobraźni, przełamywania niektórych lęków. Istotne jest też to, że dzieci będą mogły czynnie z udziałem rodziców uczestniczyć w występach i zabawie. Taki aktywny udział w życiu przedszkola wzmacnia więź emocjonalną z rodziną. Wsparcie skierowane jest do niepełnosprawnych przedszkolaków i ich rodziców/opiekunów. Festyny odbędą się w budynku Sali gimnastycznej przy ZSP w Somoninie (inwestycja realizowana przez projektodawcę w ramach działania 9.1 RPO WP 2007 – 2013. Nr zawartej umowy: UDA – RPPM.09.01.00-00-024/09-0 0), inwestycja dofinansowana jest komplementarna z działaniami projektowymi w ramach PO KL, gdyż wybudowana sala zostanie udostępniona nieodpłatnie na ten cel w zakresie osiągnięcia celów projektu, tj. zwiększenie uczestnictwa społeczności lokalnej. Produkty: 2 festyny.

Oczekiwany rezultat:            

Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej i osiągnięcia celu poprzez zwiększenie ilości dzieci w powiecie kartuskim, którym zagwarantowane będzie wsparcie w postaci opieki przedszkolnej. Projekt szczególnie pozytywnie wpływa na sytuację dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, które ze względu na swoje dysfunkcje i specjalne potrzeby mają utrudniony dostęp do edukacji przedszkolnej. Dzięki projektowi o 100% wzrośnie liczba oddziałów przedszkola specjalnego przy SOSW w Żukowie. Wartością dodaną jest to, iż dzięki objęciu opieką przedszkolną, dzieci niepełnosprawne będą miały wcześniejszy i ułatwiony dostęp do oferty terapeutycznej SOSW w Żukowie, co pozytywnie wpłynie na ich rozwój. Edukacja przedszkolna dzieci niepełnosprawnych pozytywnie wpłynie na diagnozowanie potrzeb terapeutycznych.

Umowa na realizację projektu została podpisana 30 września 2013 r.

Sonda
Czy informacje zawarte na tej stronie są dla Ciebie przydatne?Copyright © MBS Systems 2010r. Wszelkie prawa zastrzeżone.